Sınav Kuralları

1.BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR

2.1. BAŞVURULAR NEREYE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Sürücü belgesi almak isteyen adaylar, gerekli belgelerini  tamamlayarak Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıt olacaklardır. Bu kurslarda teorik eğitimlerini tamamlayan adaylar kurs tarafından istenen belgeler ile banka dekontunu kurs müdürlüğüne, süresi içerisinde teslim ederek sınav başvurusunu yapmış olacaklardır.

Aday Takip Programından alınacak başvuru formu çıktısı, aday ve kurs müdürlüğü tarafından kontrol edilerek imzalanacak bir kopyası adaya, bir kopyası banka dekontları ve başvuru bilgilerini içeren disketle birlikte Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek, bir nüshası da kurs müdürlüğünde dosyalanacaktır. Adaylar bu belgeyi sınav sonuçlanıncaya kadar muhafaza edecektir.

Adaylar, başvuru esnasında düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi”ni sınav hakları bitinceye kadar kullanacaklardır.

2.2. BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADAY TAKİP PROGRAMINA GİRİLMESİNDEN KİM SORUMLU OLACAKTIR?

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıtlı olup, eğitimlerini ve belgelerini tamamlayan kursiyerlerinin bilgilerini “Sınav Uygulama Plânı”na uygun olarak “Aday Takip Programı”na girilmesinden ve ilgili birimlere ulaştırılmasından Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Yöneticileri sorumludurlar.

2.3. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

Aday,

a.Teorik eğitimini tamamlamamışsa,

b. Banka alındı makbuzu eksikse ve süresi içerisinde yatırmamışsa,

c. Banka dekontundaki bilgiler yanlış veya eksikse,

d. Sürücü belgesi alma şartlarını taşımıyorsa,

e. Sürücü kursu tarafından aday bilgileri süresi içerisinde  Merkeze bildirilmemişse,

başvurusu geçersiz sayılır.

2.3. SINAV ÜCRETİ

Adaylar sınav ücreti olarak 45 TL ödeyecektir. Ayrıca başvuru ücreti vb. herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Adaylar 45 TL Sınav ücretini; T.C. Ziraat Bankası Şubelerine veya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerine yatıracaklardır. (Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Şubelerince ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerince Kurumsal Tahsilat programı aracılığı ile tahsil edilecektir.)

Banka dekontunda adayın adı soyadı, T.C. Kimlik No ve sınavın adı bulunacaktır. Adaylar, banka alındı makbuzunu son başvuru tarihinden önce kurs müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan veya çeşitli sebeplerle birden fazla sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

2.4. ADAY BAŞVURMA PROGRAMINA ADAY BİLGİLERİ NASIL GİRİLECEKTİR?

http://www.meb.gov.tr adresinde yer alan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Aday Takip Programında aday bilgi girişlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Kurs yetkilisi bu açıklamalar doğrultusunda adayların bilgilerini girecektir.

Aday başvuru formunun hatalı ve eksik doldurulmasından; aday, bilgi girişi yapan kurs yetkilisi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan ön inceleme komisyonu sorumludur.

2.5. KURS MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

a)                      a)     Veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan, yıpranmış ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanlarını yeniletmeden sınava alınmayacaklarını adaylara duyurmak.

b)                     b)    Kurslarına kayıtlı olan adaylardan sınava gireceklerin bilgilerini, doğru olarak sisteme kayıt etmek ve belirtilen süre içerisinde liste ve disket ortamında ilgili makama teslim etmek.

c)                      c)     Sınava girecek adayların bilgilerinin yer aldığı listeyi bütün adayların göreceği bir yerde ilan etmek ve millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeden evvel adaylar tarafından kontrol edilmesini sağlamak ve bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olanların bilgilerini düzeltmek ve düzeltilmiş şekli ile aday takip programına aktarmak.

d)                     d)    Aday takip programına adaylara ait bilgiler tek tek girilecek, aday ve kurs müdürlüğü tarafından çıktısı kontrol edilerek imzalanacak bir kopyasını adaya, bir kopyasını da banka dekontları ve başvuru bilgilerini içeren disketle birlikte İl/ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndermek, bir nüshasını da dosyalamak.

e)                      e)     Sınava girecek adayların sınav ücretlerini süresi içerisinde bankaya yatırmalarını sağlamak ve dekont numaralarını aday takip programına işlemek.

f)                       f)      Sınava girecek olan adaylar için sınav yerlerini belirten “Sınav Giriş Yeri Bildirim Belgesi” düzenlemek ve sınav tarihinden bir hafta önce adaylara teslim etmek.

g)                     g)    Sınava girecek adaylara sınava girerken yanlarında karalama kağıdı, ders notu, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçlar götürmemelerini; sınav esnasında bu araçlardan herhangi biri yanlarında olanların, sınav kurallarına uymadıklarından dolayı sınavlarının geçersiz sayılacağını imza karşılığı duyurmak.

h)                     h)    Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını bu nedenle sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini duyurmak.

i)                       i)      Aday takip programında örneği verilen, sınava girecek her aday için fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” hazırlamak ve fotoğraflı kısmını PVC veya selofan bantla pres kaplama yapmak ve adayların bu sınav giriş kartını sınav hakları bitinceye kadar kullanmalarını sağlamak. (Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş olacaktır.)

j)                       j)      Sınav giriş kartının fotoğraflı kısmının (PVC veya selofan bantla pres kaplamadan sonra) il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince soğuk damga ile okunaklı bir şekilde mühürlenmesini sağlamak.

k)                      k)     Adayların sınav esnasında soğuk damgalı fotoğraflı sınava giriş kartı ile birlikte nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmalarını hatırlatmak. Bu belgelerden herhangi birinin soğuk damgasız olması halinde sınav giremeyeceklerini duyurmak.

l)                       l)      Sınav sonuçlarını adaylara duyurmak.

2.6. ÖN İNCELEME KOMİSYONLARININ YAPACAĞI İŞLER

2.6.1.       Ön inceleme komisyonunda görevlendirilen personel, kursiyerin dosyasını incelerken aşağıdaki hususlara dikkat edecektir. Sınava giriş şartlarını taşımayan adayların sınav başvurusunu kabul etmeyeceklerdir.

a)     a)     T.C. kimlik numaralarının doğru yazılıp yazılmadığı,

b)    b)    Kimlik bilgilerinin (Adı Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi v.b.) doğru olup olmadığı,

c)     c)     Adayın aldığı eğitimle sınavına gireceği sertifika türünün uyup uymadığı,

d)    d)    Sertifika türlerinin doğru yazılıp yazılmadığı,

e)     e)     Adayların kaçıncı sınav hakkını kullandığı,

f)      f)      Sınav ücretinin zamanında yatırılıp yatırılmadığı,

g)    g)    Adayların ilgili mevzuattaki kurallara göre kursa devam edip etmediği,

h)    h)    Teorik derslerin eğitimlerini sınav tarihinden önce tamamladığı,

i)      i)          Sınava giriş belgelerindeki fotoğrafın üzerinin PVC veya selofan bantla kaplandığı ve soğuk damgayla okunaklı bir şekilde mühürlendiği,

j)      j)          Sınava gireceği derslerin doğru yazılıp yazılmadığı,

k)     k)     Sınava gireceklere ait aday listesi ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığı,

l)      l) Aday Takip Programından alınan başvuru formu çıktısı adaylara imzalatılıp onaylanmış ve listelere eklendiği,

m)   m)   Sınava girmesi gerekirken bilgisi gelmeyen aday olup olmadığı,

n)    n)    Sınava girecek adaylara sınav kılavuzunun dağıtıldığına dair imza çizelgesinin olup olmadığı,

o)    o)    2918 sayılı kanunun 41. maddesine göre adayın sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgesinin olup olmadığı,

p)    p)    Girecekleri sertifika türüne uygun adayın sağlık kurulu raporlarının eksiksiz olduğu,

q)    q)    Adayların başka bir kursta kayıtlı olup olmadıkları,

hususları kontrol edilecektir.

Bu hususlardan eksik olanların başvuru süresi içerisinde tamamlanması kurs müdürlüğünden istenecek, tamamlanmadığı takdirde aday listesinden çıkarılacaktır.

Ancak; son dönem kursa devam eden adaylar Sağlık Kurulu Raporu ile Sabıka kaydı belgesini sınav tarihinden bir gün öncesine kadar devam ettikleri kursa teslim etmek zorundadırlar.

2.6.2.       Başvurusunu zamanında yaptığı halde sürücü kurs müdürlüklerince sınava girecekler arasında ismi bildirilmeyen adayların durumları ön inceleme komisyonlarınca incelenecek Valilik kanalıyla merkezimize bildirilecektir.

2.6.3.       Yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda ekte örneği bulunan “Ön İnceleme Komisyon Tutanağı”nı dolduracak, tutanaktaki hususlar haricinde bildirilmesi gereken durumlar için rapor hazırlanacaktır.

2.6.4.       Ön İnceleme Komisyon Tutanağı ile eklerini, sınava girecek adayların onaylanmış listelerini ve disketini ilgili makama süresi içerisinde teslim edecektir.

2.6.5.       Sınav yerlerinin ilanından sonra, sınav yerleri çıkmayan adayların durumunu incelemek ve sonuçtan Bölge Sınav Yürütme Kurulunu bilgilendirecektir.

2.7. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER

Kurs Müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki sınavlarda başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların, aday takip programına girilen ve süresi içerisinde teslim edilen liste ve disketlerinin ön inceleme komisyonlarınca incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek il millî eğitim müdürlüğüne süresi içerisinde teslim etmek.

2.7. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER

İl merkezindeki kurs müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki sınavlarda başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların, aday takip programına girilen ve süresi içerisinde teslim edilen liste ve disketleri ile ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gönderilen liste ve disketleri ile ön inceleme komisyon raporlarının merkez ön inceleme komisyonlarınca incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek ehliyetsinav@meb.gov.tr adresine süresi içerisinde göndermek.

2.8. SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Motorlu taşıt sürücü kursları aday takip programında örneği bulunan ve fotoğraf bölümü PVC veya selofan bantla pres kaplanmış ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince soğuk damga ile mühürlenmiş belgedir.

Bu belgeyi aday, sınav hakları bitinceye kadar kullanacaktır.

Sınava giriş yerlerinin bu belgede olması gerekmez. Her sınav döneminde adayların sınav yerlerini kolay bulmaları ve öğrenmeleri açısından kimlik yerine geçmeyen, sınav yerini gösteren ayrı bir belge, aday takip programından çıkarılabilir.

3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

3.1.   ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ MERKEZLER NASIL BELİRLENECEKTİR?

Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı 81 il merkezinde yapılmakta olup, adaylar kayıtlı oldukları kursların il merkezlerindeki sınav yapılacak binalara bilgisayar ortamında rasgele yerleştirilecektir.

3.2. SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?

Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.

Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır.

Adaylar sınavdan en az bir gün önce sınava gireceği binayı ve salonu göreceklerdir.

3.3.   ADAYLAR SINAVA GIRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?

a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak) (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)

b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,

c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,

3.4.   ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?

3.4.1.       İlk defa sınava girecek adaylar;

● A1 – A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;

İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Motor ve Araç Tekniği Bilgisinden,

● H sertifika türünde;

İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden,

3.4.2.       Sertifika Farkı için;

Mevzuatında belirtilen derslerden sınava gireceklerdir.

3.4.3.       Daha önce sınava giren ve başarısız olan adaylar;

başarısız oldukları derslerden sınava gireceklerdir.

3.5. SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?

Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve sınav süresi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

SERTİFİKA TÜRÜ

İLK YARDIM BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

A1 – A2

30

40

20

90

120 dakika

B

30

50

40

120

150 dakika

C – D – E

30

50

40

120

150 dakika

F – G

30

40

30

100

130 dakika

H

30

50

-

80

100 dakika

3.6.      SINAVIN UYGULANMASI

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları; girişte verilen sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturumda gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında ve aynı hizada oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar; test kitapçıklarının üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler 45 dakika) içerisinde  sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların;

v                  v        Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri,

v        v        Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları,

yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara, sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu gönderilmeyecektir.

3.7 ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

1.        1.        Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon görevlilerinden  değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.

2.        2.        Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.

3.        3.        Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.        4.        Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Cevap kağıdında bulunan “bu bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız. Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.

5.        5.        Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. (Gerektiğinde kitapçık türü 4’e (dörde) çıkarılabilecektir.) Cevap kağıdında kodlanmış olan kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı olup olmadığını kontrol ediniz, aynı değilse salon görevlilerinden kitapçığınızın değiştirilmesini isteyiniz.

6.        6.        Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında bu derse ait sütunun altındaki soru numarasını bularak, size göre doğru olan seçeneği kodlayınız. Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

7.        7.        Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.

8.        8.        Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

9.        9.        Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

10.     10.     Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından, ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

11.     11.     Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

12.     12.     Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

3.8. CEVAP KÂĞIDI

Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru  kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

Örnek:

Trafik ve Çevre Bilgisi Testi

Soru 2. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için azamî hız saatte kaç kilometredir?

A)80                       B) 70                     C) 60                         D) 50

Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D” harfi bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.

Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

3.9. SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır.  Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını, güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri, cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.

3.10.    SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Ayrıca;

v      v      kopya alma veya verme girişiminde bulunan,

v      v      kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,

v      v      cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,

v      v      sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,

v      v      soru kitapçığını ve/veya cevap kağıdını teslim etmeyen,

adayların sınavı geçersiz sayılır.

Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.

3.11.ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?

Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemleri ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak, geçerli bulunmayan puanlar iptal edilecektir. Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.

3.12. SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

3.12.1.   Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

3.12.2    Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday numarasını ve açık adresini yazmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

4. DEĞERLENDİRME

Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için 100 üzerinden puanlar hesaplanır.

5. SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, bu adrese girerek Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, TC. kimlik numarasını veya adını soyadını girerek öğrenebileceklerdir. Ayrıca, kurs müdürlükleri, bu sayfadan, kurum kodunu girerek kurumundan sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edeceklerdir.

6. SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları sınav sonuçlarının internetten ilân edildiği tarihten itibaren nedenini belirtmek suretiyle sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler. Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar sınav sonuçlarının internetten ilân edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuracaklardır. İtiraz başvurusunun süresinde olup olmadığının hesaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak biriminin tarih damgası esas alınacaktır. İnceleme istekleri ivedilikle karara bağlanacaktır. İnceleme isteğinde bulunan adaylar 5 YTL. sınav inceleme ücretini, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 5495218-5001 no’lu hesabına veya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 2071079 no’lu hesabına yatıracaklar ve dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

 

MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2006 YILI UYGULAMA PLANI

Sınav Tarihi

Sınav Ücreti Yatırma

Aday Bilgi Dosyalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslimi

Aday Bilgi Dosyalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslimi

Aday Bilgi Dosyalarının İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden Merkeze Gönderimi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

18 Şubat 2006

Cumartesi

02 Ocak 2006

25 Ocak 2006

26 Ocak 2006

30 Ocak 2006

01 Şubat 2006

22 Nisan 2006

Cumartesi

06 Mart 2006

29 Mart 2006

30 Mart 2006

03 Nisan 2006

05 Nisan 2006

01 Temmuz 2006

Cumartesi

08 Mayıs 2006

06 Haziran 2006

07 Haziran 2006

09 Haziran 2006

13 Haziran 2006

26 Ağustos 2006

Cumartesi

10 Temmuz 2006

02 Ağustos 2006

03 Ağustos 2006

07 Ağustos 2006

09 Ağustos 2006

14 Ekim 2006

Cumartesi

31 Ağustos 2006

18 Eylül 2006

19 Eylül 2006

21 Eylül 2006

25 Eylül 2006

09 Aralık 2006

Cumartesi

26 Ekim 2006

16 Kasım 2006

17 Kasım 2006

20 Kasım 2006

24 Kasım 2006

 

ÖN İNCELEME KOMİSYONU TUTANAĞI

İLİ                                          : …………………………………..

İLÇESİ                                  :……………………………………

KURS KODU VE ADI        :……………………………………

KURS ADRESİ                   :……………………………………

SINAVA GİRECEK KURSİYER SAYISI

SERTİFİKA TÜRÜ

TOPLAM

A1 – A2

B

C – D – E

F – G

H

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

YAPILACAK İŞLEMLER

EVET

HAYIR

EKSİKLER

1-                 1-                  

T.C. KİMLİK NUMARALARI DOĞRU YAZILMIŞTIR.

 

 

 

2-                 2-                  

KİMLİK BİLGİLERİ(ad soyadı, baba adı, doğum tarihi v.b.) BİLGİLERİ DOĞRUDUR.

 

 

 

3-                 3-                  

ALDIĞI EĞİTİMLE SERTİFİKA TÜRLERİ UYUMLUDUR.

 

 

 

4-                 4-                  

SERTİFİKA TÜRLERİ DOĞRU YAZILMIŞTIR.

 

 

 

5-                 5-                  

KAÇINCI SINAV HAKLARINI KULLANDIKLARI DOĞRU YAZILMIŞTIR.

 

 

 

6-                 6-                  

SINAV ÜCRETLERİ ZAMANINDA YATIRILMIŞTIR VE DEKONT NUMARALARI ADAY TAKİP PROGRAMINA İŞLENMİŞTİR.

 

 

 

7-                 7-                 

KURSA DEVAM ETMİŞLERDİR.

8-                 8-                 

EĞİTİMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

 

 

 

9-                 9-                 

SINAVA GİRİŞ BELGELERİNDEKİ FOTOĞRAFIN ÜZERİ PVC İLE KAPLANMIŞ VE SOĞUK DAMGA İLE MÜHÜRLENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR..

 

 

10-              10-              

SINAVA GİRECEĞİ DERSLER DOĞRU YAZILMIŞTIR .

11-              11-              

SINAVA GİRECEK ADAY LİSTESİ İLE KURUM KAYITLARI UYUMLUMUDUR.

 

 

 

12-              12-              

SINAVA GİRMESİ GEREKİRKEN BİLGİSİ GELMEYEN ADAY VAR MI?

 

 

 

13-              13-               

SINAVA GİRECEK ADAYLARA SINAV KILAVUZUNUN DAĞITILDIĞINA DAİR İMZA ÇİZELGESİ VAR MI ?

14-              14-              

GİRECEKLERİ SERTİFİKA TÜRÜNE UYGUN SAĞLIK KURULU RAPORLARI TAMAM MI?

 

15-              15-              A

2918 SAYILI KANUNUN 41. MADDESINE GÖRE SABIKA KAYDININ OLMADIĞINA DAİR CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN ALINAN BELGELER TAMAM MI?

 

 

16-              16-              

ADAY TAKİP PROGRAMINDAN ALINAN BAŞVURU BELGESİ ADAYLARA İMZALATTIRILMIŞ ,ONAYLANMIŞ VE LİSTELERE EKLENMİŞTİR.

Not: 1. Yukarıda belirlenen hususlardan eksiği olan adayların bilgileri tamamlanmazsa aday sınava giriş listelerine eklenmeyecektir.

2. 14 ve 15. maddelerdeki belgeler inceleme tarihinde kursa devam eden adaylar için bakılmayacak, bu durumdaki adaylar sınav tarihinden birgün öncesine kadar bu belgeleri kurs müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Süre bitiminde teslim etmeyen adayların durumları tutanağa bağlanarak, sınava girmelerine izin verilmeyecek, sınava girseler bile sınavlarının geçersiz sayılmaları için Sınav Yürütme Kuruluna bildirilecektir.

...